Sojusznicy Luftwaffe Cz??? 1Zbigniew Lalak, Ji?赤 Rajlich, Zachary Stojczew - Sojusznicy Luftwaffe Cz??? 1
Books International | 1997 | ISBN: 8390694204 | Polish | 128 pages | File type: PDF | 56.25 mb
Dwucz??ciowa ksi??ka po?wi?cona si?om powietrznym kraj車w, kt車re podczas II wojny ?wiatowej stan??y do walki u boku Niemiec. Cz??? pierwsza omawia lotnictwo Bu?garii, Rumunii i S?owacji. W poszczeg車lnych rozdzia?ach ksi??ek szczeg車?owo opisano histori? powstania, rozw車j i nast?pnie u?ycie bojowe lotnictwa sojusznik車w Luftwaffe podczas II wojny ?wiatowej, a tak?e malowanie i oznakowanie ich samolot車w. Opisy historyczne uzupe?niono przegl?dem najwa?niejszych typ車w samolot車w produkowanych i wykorzystywanych w danym kraju. Wi?kszo?? informacji na ten stosunkowo ma?o w Polsce znany temat prezentowana jest po raz pierwszy polskiemu czytelnikowi, co znacznie podnosi warto?? poznawcz? i historyczn? obu publikacji. Ksi??ki s? bardzo bogato ilustrowane zdj?ciami oraz rysunkami samolot車w (w tym sylwetkami barwnymi przedstawiaj?cymi przyk?adowe wzory kamufla?u), a ca?o?? jest uzupe?niona licznymi tabelami przedstawiaj?cymi si? powietrznych omawianych kraj車w w poszczeg車lnych okresach wojny. Obie cz??ci zas?uguj? na du?? uwag? wszystkich mi?o?nik車w lotnictwa z okresu II wojny ?wiatowej, a szczeg車lnie lotnictwa pa里stw Osi.

http://depositfiles.com/files/cwq5l7ui3

http://hotfile.com/dl/28018475/a323c46/Sojusznicy_Luftwaffe_cz.1.rar.html
http://rapidshare.com/files/348788064/Sojusznicy_Luftwaffe_cz.1.rar

[Fast Download] Sojusznicy Luftwaffe Cz??? 1


Ebooks related to "Sojusznicy Luftwaffe Cz??? 1" :
Micro-Performance During Postwar Japan's High-Growth Era
To Begin the World Anew: The Genius and Ambiguities of the American Founders
Stuart J. Wolf, Storia universale 16: L*impero napoleonico
A History of East Asia: From the Origins of Civilization to the Twenty-First Century
Saheed A. Adejumobi, The History of Ethiopia
Miniatury morskie 119 Operacja Husky
Counter-Enlightenments: From the Eighteenth Century to the Present (Routledge Studies in Social and
Multiethnic Japan
Armies of the Austro-Prussian and Franco-Prussian Wars (Uniformology CD-2004-39)
Literature, Gender and Politics During the English Civil War
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.