Sojusznicy Luftwaffe Cz??? 1Zbigniew Lalak, Ji?赤 Rajlich, Zachary Stojczew - Sojusznicy Luftwaffe Cz??? 1
Books International | 1997 | ISBN: 8390694204 | Polish | 128 pages | File type: PDF | 56.25 mb
Dwucz??ciowa ksi??ka po?wi?cona si?om powietrznym kraj車w, kt車re podczas II wojny ?wiatowej stan??y do walki u boku Niemiec. Cz??? pierwsza omawia lotnictwo Bu?garii, Rumunii i S?owacji. W poszczeg車lnych rozdzia?ach ksi??ek szczeg車?owo opisano histori? powstania, rozw車j i nast?pnie u?ycie bojowe lotnictwa sojusznik車w Luftwaffe podczas II wojny ?wiatowej, a tak?e malowanie i oznakowanie ich samolot車w. Opisy historyczne uzupe?niono przegl?dem najwa?niejszych typ車w samolot車w produkowanych i wykorzystywanych w danym kraju. Wi?kszo?? informacji na ten stosunkowo ma?o w Polsce znany temat prezentowana jest po raz pierwszy polskiemu czytelnikowi, co znacznie podnosi warto?? poznawcz? i historyczn? obu publikacji. Ksi??ki s? bardzo bogato ilustrowane zdj?ciami oraz rysunkami samolot車w (w tym sylwetkami barwnymi przedstawiaj?cymi przyk?adowe wzory kamufla?u), a ca?o?? jest uzupe?niona licznymi tabelami przedstawiaj?cymi si? powietrznych omawianych kraj車w w poszczeg車lnych okresach wojny. Obie cz??ci zas?uguj? na du?? uwag? wszystkich mi?o?nik車w lotnictwa z okresu II wojny ?wiatowej, a szczeg車lnie lotnictwa pa里stw Osi.

http://depositfiles.com/files/cwq5l7ui3

http://hotfile.com/dl/28018475/a323c46/Sojusznicy_Luftwaffe_cz.1.rar.html
http://rapidshare.com/files/348788064/Sojusznicy_Luftwaffe_cz.1.rar

[Fast Download] Sojusznicy Luftwaffe Cz??? 1


Related eBooks:
The Mushroom in Christian Art: The Identity of Jesus in the Development of Christianity
From the 21st Century B.C. to the 21st Century A.D.
EUSSR: The Soviet Roots of European Integration - Our Slogan is a World-wide Soviet Union -Anthem of
Voices from Chernobyl: The Oral History of a Nuclear Disaster
The Peking Gazette: A Reader in Nineteenth-Century Chinese History
Daily Life for the Common People of China, 1850 to 1950: Understanding Chaoben Culture
US Destroyers 1942-45: Wartime Classes (New Vanguard 165)
Love Cemetery: Unburying the Secret History of Slaves
Service Manual USAF Series L-17A, L-17B and L-17C Aircraft
Never Quit: From Alaskan Wilderness Rescues to Afghanistan Firefights as an Elite Special Ops PJ
The Crusades: The Authoritative History of the War for the Holy Land
KAMAZ Multipurpose Vehicles
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.